Monthly Archives: November 2017

Society of Vascular Nurses Evening Symposium

Society of Vascular Nurses Evening Symposium

November 8, 2017

22nd November 2017 at 17:30 Radisson Blu Edwardian, Manchester Mr Viquar Qurashi founder of the Naya Qadam Trust…